De praktijk | Belangrijke mededelingen


Uitslagen van onderzoeken:

Het is belangrijk dat u altijd zelf informeert naar de uitslagen van onderzoeken die zijn aangevraagd door uw huisarts.

Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar?

Alleen met uw toestemming!

Wat u moet weten over de uitwisseling van patiëntgegevens

Meer informatie, betere zorg
Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een ‘vreemde’ arts, een onbekende apotheek of op de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener uw patiëntgegevens kan inzien. Hij of zij kan zich zo snel een beeld vormen van uw gezondheidssituatie. Daarvoor is het wel nodig dat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen collega’s in de zorg. Met ingang van 1 januari 2013 kan dit alleen nog maar wanneer u daarvoor toestemming geeft. In deze informatie leest u hoe u deze toestemming geeft en om welke gegevens het gaat.


Meer informatie, betere zorg

Al een aantal jaren wordt er op landelijk niveau gewerkt aan een systeem waarbij patiëntgegevens gedeeld kunnen worden. In 2009 kwam er een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakte. Invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) leek nabij. In 2011 haalde de Eerste Kamer echter een streep door het project en verdween het van de politieke agenda. Daarop namen grote organisaties in de zorg zelf het heft in handen.

Dat resulteerde in een pakket maatregelen en afspraken die de uitwisseling van patiëntgegevens alsnog mogelijk zal maken.


Uw toestemming is noodzakelijk

Uitgangspunt is dat u als patiënt zelf beslist over het al dan niet uitwisselen van gegevens uit uw medisch dossier. Met ingang van 1 januari 2013 zijn alleen die gegevens beschikbaar waar u toestemming voor heeft gegeven.

Dit is een grote verandering. Voorheen was een deel van de gegevens namelijk automatisch beschikbaar, tenzij u bezwaar maakte. Nu moet u dus vooraf toestemming geven.


Belangrijk: Zonder toestemming zijn uw medische gegevens per 1 januari 2013 niet of niet langer automatisch beschikbaar voor andere zorgverleners. Wilt u er zeker van zijn dat uw gegevens ook na 1 januari kunnen worden

uitgewisseld, geeft u dan snel toestemming. Hierna leest u hoe u dat doet.


Om welke gegevens gaat het?

Zorgverleners hebben in overleg met patiëntenorganisaties vastgesteld welke gegevens mogen worden uitgewisseld. Dit kan van tijd tot tijd worden aangepast, maar altijd binnen de hier beschreven voorwaarden. Het gaat enerzijds om persoonsgegevens, zoals burgerservicenummer, naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Anderzijds betreft het medische informatie, bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, diagnosegegevens,

laboratoriumwaarden en uitslagen van onderzoeken.


Toestemming geven

Het geven van toestemming voor het uitwisselen van gegevens wordt ook wel opt-in genoemd. U kunt hiervoor het speciale opt-in registratieformulier invullen óf het mondeling doorgeven. In het computersysteem van de

huisarts en apotheker wordt dit dan vastgelegd. Met uw akkoord mogen uw medische gegevens zowel regionaal als landelijk gedeeld worden. U behoudt overigens altijd het recht om uw goedkeuring in te trekken.

Iedere zorgverlener die gegevens wil delen, is verplicht u hiervoor toestemming te vragen. U kunt deze vraag dus vaker verwachten.


Let op: Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet raadplegen, ook niet in noodsituaties.


Strenge voorwaarden

Alleen zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en mogelijk in de toekomst ook medisch specialisten, mogen patiëntgegevens uitwisselen en inzien. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dat niet.

Bovendien moeten zorgverleners, die medische gegevens beschikbaar stellen of raadplegen, aan de volgende strenge voorwaarden voldoen:

• Alleen zorgprofessionals die u behandelen mogen uw gegevens raadplegen.

• Het inzien van uw dossier moet passen in het kader van uw behandeling.

• Er wordt vastgelegd wie uw gegevens wanneer inziet, zodat daarop later gecontroleerd kan worden.

• Het computersysteem van de zorgverlener én het netwerk moeten voldoen aan strenge beveiligingsnormen en wettelijke eisen zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige

behandelingsovereenkomst.

• Als patiënt dient u vooraf toestemming te geven aan de zorgverlener die uw gegevens beschikbaar stelt.


Wie is verantwoordelijk?

Zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de medisch dossiers die ze beheren én voor het volgens de regels elektronisch beschikbaar stellen van informatie aan collega’s. Zij gaan hier uiterst zorgvuldig mee om.

Uw behandelaar kan u hierover desgewenst meer informatie geven. Ook kunt u hem of haar vragen welke gegevens er precies over u worden gedeeld en met welk doel. U heeft overigens altijd ook recht op inzage in uw volledige medisch dossier.


Meer informatie

Wilt u meer weten over het geven van toestemming of over het beschikbaar stellen van uw medische gegevens?

Neem dan contact op met uw zorgverlener.

Meer informatie vindt u ook op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ) www.vzvz.nl. Voor vragen over het VZVZ kunt u bellen met telefoonnummer 070 3173 456 of e-mailen naar

informatiepunt@vzvz.nl. U kunt met praktische vragen of informatie over patiëntenrechten ook bellen met de Zorglijn van de patiëntenfederatie NPCF, tel. 030 2916 777.


Uw registratieformulier ligt klaar

Gaat u akkoord met het beschikbaar stellen van uw medische gegevens zoals hier beschreven?

Maak dan gebruik van het Toestemmingsregistratie formulier patiënten.pdf opt-in om toestemming te verlenen. Dit formulier is verkrijgbaar bij uw huisarts, apotheek of op de huisartsenpost. Als u liever mondeling toestemming geeft, neemt u dan contact op met uw huisarts of apotheek.

Nieuws en mededelingen
Vakantie dokter Verstegen
Vakantie dokter Verstegen
Geplaatst: 19 mei 2023
Dokter Verstegen is in verband met vakantie van 22-05-2023 t/m 26-05-2023 niet op de praktijk aanwezig

Lees meer
Digitalisering in de zorg
Digitalisering in de zorg
Geplaatst: 16 mei 2023
Er wordt steeds meer gedigitaliseerd. Zo ook in de zorg. Heeft u hierbij hulp nodig?

Lees meer
Afwezigheid Marjolein Dormans
Afwezigheid Marjolein Dormans
Geplaatst: 15 mei 2023
Door gezondheidsredenen is praktijkondersteuner Marjolein Dormans komende weken afwezig.

Lees meer